top of page

Kuluttajasopimusehdot

Myyjä
Hyvinvointikylä Oy (y-tunnus 2859649-1)
Pääksniementie 50, 03400 Vihti

(”Hyvinvointikylä”)

 

Hyvinvointikylän yhteyshenkilö
Tero Pajunen, puh. +358 50 585 1500
tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi

Ostosopimuksen solmiminen
Ostosopimus syntyy Hyvinvointikylän ja ostajana olevan kuluttaja-asiakkaan välille, kun ostaja ilmoittaa Hyvinvointikylälle haluavansa ostaa siltä tietyn palvelukokonaisuuden ja Hyvinvointikylä sitoutuu sen tarjoamaan/toimittamaan ostajalle. Hyvinvointikylän ja ostajana olevan kuluttaja-asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan näitä Hyvinvointikylän yleisiä sopimusehtoja kuluttajille (”Ehdot”), joihin ostaja on tutustunut ennen sopimussuhteen alkamista.

 

Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus Hyvinvointikylän tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen. 

 

Soveltamisala
Nämä Ehdot koskevat kaikkia Hyvinvointikylän kuluttaja-asiakkaille tarjoamia tuotteita ja palveluja (esim. kursseja ja valmennuksia paikan päällä ja online tai fyysistä tuotemyyntiä). Hyvinvointikylä voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudistetut tai muutetut Ehdot. Uusia Ehtoja sovelletaan muutoshetken jälkeen solmittuihin sopimuksiin.

 

Palvelun ehdot

Hyvinvointikylä päättää palveluiden sisällöistä ja kestosta. Palvelukokonaisuuteen sisältyvät palvelun esittelyssä määritelty sisältö ja kesto, mutta ei mitään muuta. Hyvinvointikylällä on oikeus muuttaa palveluiden aikatauluja ja sisältöjä tai muita järjestelyjä. Muutoksista ilmoitetaan viipymättä kuluttaja-asiakkaalle.

 

Kuluttaja-asiakas on velvollinen ilmoittamaan Hyvinvointikylälle palvelun käyttämiseen liittyvistä allergioistaan (esim. ruoka, eläimet) ja rajoitteistaan, jotta palvelu voidaan tarjota hänelle turvallisesti.

 

Tuotemyynnin ehdot

Kuluttaja-asiakas voi ostaa Hyvinvointikylässä vieraillessaan fyysisiä tuotteita, joiden myyntiin sovelletaan Suomen kulloinkin voimassa olevaa kuluttajalainsäädäntöä.

 

Hinta

Mahdolliset verot ja muut kulut sisältyvät kuluttaja-asiakkaille sopimuksen tekemisen yhteydessä ilmoitettuihin hintoihin. Mikäli hintaan lisätään käsittely- tai muita kuluja, nämä ilmoitetaan erikseen.

 

Maksuehdot

Verkosta ostetut Hyvinvointikylän kuluttaja-asiakkaille tarjoamat palvelut ja tuotteet maksetaan etukäteen yhdessä erässä etämyyntiin kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Mikäli tämä laskutustapa ei sovi kuluttaja-asiakkaalle, joustavista maksutavoista voidaan sopia erikseen kirjallisesti. Jos paikan päällä tai online järjestettävälle kurssille on sähköposti- tai vastaava ilmoittautuminen, maksu suoritetaan ilmoittautumisen jälkeen erikseen kirjallisesti sovitulla maksutavalla. Maksamalla palvelun kokonaisuudessaan, kuluttaja-asiakas varmistaa kurssipaikkansa.

 

Hyvinvointikylä noudattaa laskutuksessaan hyvää laskutus- ja perintätapaa sekä Suomen lain kulloinkin voimassa olevan mukaista kuluttajansuojaa.

 

Peruutusehdot
Kuluttaja-asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus verkossa tai sähköpostitse tehdyn tilauksen tekemisestä, ellei hän ole jo kuluttanut digitaalista palvelua (esim. osallistunut online-tunnille). Tämän jälkeen ilmoittautuminen tai osto on sitova, eikä kuluttaja-asiakkaan suorittamaa maksua enää palauteta kuluttaja-asiakkaalle kuluttajasuojalain mukaisesti. Palvelun kokonainen tai osittainen käyttämättömyys ei vapauta maksun suorittamisvelvollisuudesta eikä maksua tai sen osaa palauteta, ellei toisin kirjallisesti sovita. Kuluttaja-asiakas voi halutessaan siirtää kurssin toisen henkilön hyödynnettäväksi ilmoittamalla tästä Hyvinvointikylälle kirjallisesti ennen kurssin alkamista.

 

Palvelun peruuntuminen tai keskeytyminen

Hyvinvointikylä sitoutuu ilmoittamaan palvelukokonaisuuden peruuntumisesta mahdollisimman aikaisin ennen kurssin alkamista. Mikäli Hyvinvointikylä joutuu peruuttamaan kurssin ennen kurssin alkua Hyvinvointikylästä tai muista syistä johtuen on Hyvinvointikylä velvollinen palauttamaan kurssimaksun tai vaihtoehtoisesti tarjoamaan vastaavaa kurssia tilalle.

 

Hyvinvointikylä ei ole velvollinen korvaamaan mitään muita välillisiä tai välittömiä kurssin peruutuksesta aiheutuneita kuluja tai syntynyttä vahinkoa.

 

Tietosuoja

Hyvinvointikylä käsittelee kuluttaja-asiakkaan henkilötietoja sen kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen (www.hyvinvointikyla.fi/tietosuojaseloste) mukaisesti.

 

Ylivoimainen este
Hyvinvointikylä vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Hyvinvointikylästä riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, sähkökatkos, tulipalo, viranomaisen päätös, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen, osapuolien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva, syy.


Sovellettava laki ja riidan ratkaisu
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

Hyvinvointikylän ja kuluttaja-asiakkaan välistä sopimussuhdetta ja näitä Ehtoja koskevat erimielisyydet tullaan ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin toimivaltainen oikeuspaikka on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena. Lisäksi kuluttaja-asiakas voi vaihtoehtoisesti nostaa kanteen myös hänen kotipaikkansa perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Nämä Ehdot on päivitetty viimeksi 08.04.2022.

bottom of page